نشانی تولیدی یوکا

یزد، بلوار دولت آباد، ک 14 بن بست 5