Blog

The latest in thought leadership from our experts

امام علی(ع): نباید کسی بر محل سجده خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.

پیامبر خدا(ص): خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.

امام رضا(ع): هرگاه چیزی خوردی، به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ بگذار.

امام حسن (ع): آنچه از آداب است: کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.

پیامبر خدا(ص): گرمی[غذا]، برکت دارد.

امام کاظم(ع): سفره ای که در آن نمک نباشد، بی برکت است. آغاز کردن غذا با نمک، برای تن درستی، بهتر است.

رسول اکرم(ع): هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشود، درد است و هیچ برکتی در آن نیست.

رسول خدا(ص): به هنگام غذا، کفش هایتان را درآورید؛ چرا که این، رفتاری زیباست.

امام صادق(ع): هر چیزی زیوری است و زیور سفره، سبزی است.

پیامبر (ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.