پیامبر (ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.