پیامبر خدا(ص): خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.