امام علی(ع): نباید کسی بر محل سجده خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.