امام صادق(ع): هر چیزی زیوری است و زیور سفره، سبزی است.