امام حسن (ع): آنچه از آداب است: کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.